płk dr Włodzimierz Wątor

Wybrane publikacje:

 • Michailiuk B., Wątor W., Ratownictwo chemiczne w Polsce, Poradnik. Materiał szkoleniowy dla podmiotów zarządzania kryzysowego oraz służb ratowniczych, Warszawa, AON, 2009.
 • Terroryzm broni masowego rażenia i jej proliferacja jako zagrożenia bezpieczeństwa,  Warszawa,  Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2009.
 • Ratownictwo chemiczne sił zbrojnych jako element wspierający system reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, Zeszyty naukowe Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie „Bezpieczny przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, w szczególności substancji trujących i zakaźnych”, s. 56-63.
 • Statystyka poważnych awarii przemysłowych. Co mówią liczby?, Przegląd Pożarniczy nr 2/2011, s. 14 -16.
 • Cywilizacyjne zagrożenia bezpieczeństwa chemicznego,  Przegląd Wojsk Lądowych nr 6/2011, s. 16-21.
 • Współczesne operacje pokojowe jako wyznacznik przemian w Siłach Zbrojnych RP, [w:] Problemy bezpieczeństwa współczesnego świata, red. E. Trela-Mazur, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, s. 147-157.
 • Wzmacnianie potencjału obronnego Polski na podstawie wniosków z konfliktu ukraińskiego, [w:] Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Katowice, 2015, s. 197-228.

Powrót do strony Projekty naukowe

mgr Monika Szynol

Wybrane publikacje:

 • Polska współpraca na rzecz rozwoju wobec Ukrainy z uwzględnieniem implikacji konfliktu ukraińskiego, [w:] Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Katowice 2015, s. 247-281.
 • Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE w polskiej polityce bezpieczeństwa, [w:] Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy, Katowice 2014, s. 206-225.
 • Kryzys gospodarczy a zdolność integracyjna Unii Europejskiej – polityczne konsekwencje kryzysu ekonomicznego, „Studia i analizy europejskie”, 2014, nr 12.

Powrót do strony Projekty naukowe

mgr Tomasz Okraska

Wybrane publikacje:

 • Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, red. T. Okraska, Katowice 2014.
 • Konflikt ukraiński w kontekście relacji między Federacją Rosyjską a Chińską Republiką Ludową, [w:] Implikacje konfliktu ukraińskiego dla bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, prawne, gospodarcze oraz społeczne, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Katowice 2015, s. 421-436.
 • Polska wobec rosnącej potęgi Chin. Próba oceny szans i zagrożeń, [w:] Dylematy polityki zagranicznej Polski, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Katowice 2014, s. 566-585.
 • Wojna chińsko-indyjska z 1962 r. w świetle strategii Chińskiej Republiki Ludowej, [w:] Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, red. T. Okraska, s. 125-141.
 • Ewolucja ładu światowego w okresie pozimnowojennym. Zarys problemu, [w:] „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” tom XI (2013), s. 253-286.
 • Rozwój prywatnego sektora wojskowego na Bliskim Wschodzie jako wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku, [w:] Problemy bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, red. A. Potyrała, J. Raubo. Poznań 2010, s. 87-103.

Powrót do strony Projekty naukowe

mgr Agnieszka Miarka

Wybrane publikacje:

 • Wpływ konfliktu ukraińskiego na bezpieczeństwo państw nadbałtyckich,  [w:] Implikacje konfliktu ukraińskiego dla bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze i społeczne, red. M. Stolarczyk, K. Czornik, M. Lakomy, Katowice 2015.
 • Strategia bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu – wybrane aspekty, [w:] Wyzwania dla bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i Północnej Afryce, red. R. Bania, R. Czulda, K. Zdulski, Łódź 2015.
 • Wojna gruzińsko-rosyjska jako przykład tendencji imperialistycznych Federacji Rosyjskiej wobec obszaru postradzieckiego, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe – wybrane wyzwania i dylematy, red. T. Iwanek, (w druku).
 • Wojna domowa w Libii – determinanty, przebieg, implikacje, [w:] Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, red. T. Okraska, Katowice 2014.
 • Irański program atomowy i jego znaczenie dla bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu, [w:] Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku, red. T. Szczurek, Warszawa 2014.
 • Kwestia programu atomowego w kontekście irańskich wyborów prezydenckich z 2013 r., „Pisma Humanistyczne” 2013, Zeszyt XI.

Powrót do strony Projekty naukowe