prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk

Wybrane publikacje:

  • Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku.  M. Stolarczyk, K. Czornik, M. Lakomy, Katowice 2014.
  • Wzrost kontrowersji w stosunkach transatlantyckich i ich implikacje dla bezpieczeństwa europejskiego, (w:) Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na początku XXI wieku. M. Stolarczyk. Katowice 2004,ss. 11-51.
  • Stosunki polsko-niemieckie w latach 1998-2009 (wybrane aspekty polsko-niemieckiej współpracy), (w:) Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, red. M. Stolarczyk, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 9-67.
  • Nowe akcenty w polityce wschodniej Polski pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, (w:) Partnerstwo Wschodnie. Wielka szansa Europy, red. J. Sawczuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Chorzów 2011, s. 13-39.
  • Implikacje kryzysu Unii Europejskiej dla dalszego procesu integracji, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2012, nr 3, ss. 39-63.
  • Dylematy strategiczne polityki wschodniej Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, (w:) Dylematy strategiczne XXI wieku, red. R. Kłosowicz, B. Szlachta, J. J. Węc, Kraków 2013, s. 381-404.
  • Kontrowersje wokół koncepcji i praktyki polityki wschodniej polski na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku, (w:) Śląsk – Polska – Europa – Świat. Pamięci Profesora Jana Przewłockiego, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 295-337.
  • Rosja w polityce zagranicznej Polski w okresie pozimnowojennym (aspekty polityczne), „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2013, T. 11, ss. 13-108.
  • Dylematy bezpieczeństwa Polski w kontekscie kryzysu i konfliktu ukraińskiego w latach 2013-2014, (w:) Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy,  Wyd. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Katowice 2014, ss. 41-88, ISBN 978-83-938760-2-0.
  • Główne dylematy bezpieczeństwa zewnętrznego Polski w połowie drugiej dekady XXI wieku, (w:) Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy,  Wyd. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Katowice 2014, ss. 13-41, ISBN 978-83-938760-2-0.

Powrót do strony Projekty naukowe