dr hab. Tomasz Kubin

dr hab. Tomasz Kubin – adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych, od 1 października 2014 r. kierownik Pracowni Integracji Europejskiej.

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce; ukończył również studia podyplomowe na kierunku handel zagraniczny (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz prawo Unii Europejskiej (Uniwersytet Jagielloński).

Członek Rady Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (w latach 2012-2016 jako reprezentant młodszych pracowników naukowych), Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (w latach 2012-2016 jako reprezentant młodszych pracowników naukowych) oraz Komisji ds. finansów i budżetu WNS UŚ (2012-2016).

Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe, szczególnie integracja europejska (m.in. takie zagadnienia jak: system instytucjonalny Unii Europejskiej, Unia Gospodarcza i Walutowa, stosunki zewnętrzne UE, zróżnicowanie integracji w UE) oraz problematyka dotycząca Białorusi.

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz Towarzystwa Inicjatyw Naukowych (członek zarządu – sekretarz).

W latach 2008 i 2015 otrzymał nagrody Indywidualne II stopnia za działalność naukowo-badawczą Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

W latach 2010-2013 i 2013-2016 przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Nad Jamną’’ w Mikołowie.

 

dr hab. Tomasz Kubin associate professor at the Department of International Relations, head of the Laboratory of European Integration at the Institute of Political Sciences and Journalism, University of Silesia in Katowice.

PhD and habilitated doctor of social sciences in the field of political science; he has also completed postgraduates course in international trade (University of Economics in Katowice) and the law of European Union (Jagiellonian University).

Scientific interests: international relations, European integration (especially the institutional system of the European Union, Economic and Monetary Union, external relations of the EU, diversity of integration within the EU), and issues connected with Belarus.

He is the author of two books (Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie [Political implications of the introduction of monetary union in Europe], Katowice, 2007, and Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej [Legitimisation of the institutional system of the European Union], Katowice, 2014), as well as a few dozen scientific papers published in edited books and scientific journals (“Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, “Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea”, “Polski Przegląd Dyplomatyczny”, “Przegląd Politologiczny”, “Przegląd Zachodni”, “Rocznik Integracji Europejskiej”, “Stosunki Międzynarodowe”, “Studia Europejskie”, “Studia Politicae Universitatis Silesiensis”,  “Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, “Yearbook of Polish European Studies”).

 

Publikacje zwarte:

 • Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 525.
 • Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, ss. 368.

Artykuły w czasopismach specjalistycznych oraz opracowania w publikacjach zbiorowych:

System instytucjonalny Unii Europejskiej

 • Kryzys przyczyną wzrostu eurosceptycyzmu? Zaufanie do Unii Europejskiej i jej instytucji w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] red. K. A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz: Integracja europejska. Główne obszary badawcze, Warszawa 2015, s. 829-842.
 • Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w prawie i polityce UE, [w:] red. M. Kolczyński: Obraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011) w wybranych tytułach prasy polskiej, Katowice 2013, s. 29-43.
 • Zarys przebiegu prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011), [w:] red. M. Kolczyński: Obraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011) w wybranych tytułach prasy polskiej, Katowice 2013, s. 44-62.
 • Postanowienia Traktatu Lizbońskiego a zagadnienie ,,deficytu demokracji” w Unii Europejskiej, ,,Studia Europejskie’’ nr 3 (55)/2010, s. 9-30.
 • Specifics of the European Parliament. Results of elections to the EP in 2009 in the EU countries, [in:] ed. M. Kolczyński: The Picture of the European Parliament elections (2009) in the Polish Media. Analysis of the Media Content, Katowice 2010, s. 11-20.
 • Specyficzne aspekty polityczno-prawnej pozycji Rady w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), [w:] red. R. Riedel, P. Klimontowski: 2011. Polska prezydencja w Unii Europejskiej, Opole 2010, s. 93-108.
 • ,,Deficyt demokracji” w Unii Europejskiej? Instytucje Unii Europejskiej i poczucie wpływu na jej funkcjonowanie w świetle badań opinii publicznej, ,,Studia Europejskie” nr 4 (52)/2009, s. 59-78.
 • Głosowanie większością kwalifikowaną w Radzie Unii Europejskiej w Traktacie z Lizbony, ,,Polski Przegląd Dyplomatyczny” nr 4 (44)/2008, s. 75-90.
 • Zagadnienie ,,deficytu demokracji’’ w Unii Europejskiej. Część II: aspekty praktyczne związane z funkcjonowaniem systemu instytucjonalnego Wspólnot Europejskich, ,,Studia Europejskie” nr 2 (42)/2007, s. 9-32.
 • Zagadnienie ,,deficytu demokracji’’ w Unii Europejskiej. Część I: aspekty teoretyczne, ,,Studia Europejskie” nr 1 (41)/2007, s. 9-30.
 • Pozycja Polski w Radzie (Radzie Ministrów) oraz Komisji Europejskiej. Traktat z Nicei a Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, ,,Przegląd Zachodni” nr 4(317)/2005, s. 113-136.

Unia Gospodarcza i Walutowa w Unii Europejskiej

 • Sweden’s Accession to the Euro Area and the Principle of Sincere Cooperation in the European Union, ,,Yearbook of Polish European Studies”, vol. 18/2015, s. 211-236.
 • Zagadnienie członkostwa Polski w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Wybrane aspekty polityczne [w:] red. J. Pietrucha, M. Tusińska: Mechanizmy integracji walutowej, e-book, Katowice 2015, s. 13-27.
 • Członkostwo w strefie euro jako dylemat integracyjny Polski w warunkach reform Unii Gospodarczej i Walutowej [w:] red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk: Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, Katowice 2014, s. 515-534.
 • Problem kryzysu zadłużeniowego państw UE w działaniach unijnych instytucji w okresie prezydencji Polski w Radzie UE (2011), [w:] red. S. Konopacki: Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć, Toruń 2012, s. 203-221.
 • Tak czy nie dla euro? Stosunek społeczeństw państw Unii Europejskiej do Unii Gospodarczej i Walutowej, ,,Przegląd Politologiczny” nr 2/2009, s. 119-135.
 • Członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej a pojęcie suwerenności państwa, ,,Studia Politicae Universitatis Silesiensis” tom 2, 2006, s. 181-203.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa a pogłębienie integracji politycznej państw Unii Europejskiej, ,,Studia Europejskie’’ nr 1 (37)/2006, s. 81-106.
 • Uczestnictwo w europejskiej unii walutowej a bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, [w:]red. M. Stolarczyk: Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na początku XXI wieku. Wybrane aspekty, Katowice 2004, s. 180-207.

Zróżnicowanie integracji i ,,wzmocniona współpraca’’ w Unii Europejskiej

 • Still more united than diversified? Enhanced cooperation and the progressive process of differentiated integration in the European Union and its implications, [in:] ed. A. Tavidze: Progress in Economics Research, vol. 35, New York 2016.
 • Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej po raz trzeci. Postępujące zróżnicowanie integracji oraz rozwój wzmocnionej współpracy i jej znaczenie dla funkcjonowania UE, ,,Rocznik Integracji Europejskiej” nr 9 (2015), s. 57-75.
 • Kryzys gospodarczy i zadłużeniowy a zróżnicowanie integracji w Unii Europejskiej, ,,Studia Europejskie” nr 3 (63)/2012, s. 71-92.
 • Wzmocniona współpraca państw Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony, ,,Rocznik Integracji Europejskiej” nr 4 (2010), s. 119-135.
 • Zdynamizowanie procesu integracji czy członkostwo różnych kategorii? Zagadnienie wzmocnionej współpracy w Unii Europejskiej, [w:] red. M. Stolarczyk: Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku, Toruń 2006, s. 175-193.

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej i stosunki międzynarodowe

 • Kontynuacja procesu rozszerzenia jako wyzwanie dla Unii Europejskiej, ,,Teka. Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 11/2 (2016), s. 65-80.
 • Grupa Wyszehradzka – perspektywy dalszej współpracy, ,,Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” vol. 42/2014, s. 24-39.
 • Pokój jako cel i efekt procesu integracji europejskiej po II wojnie światowej, [w:] red. K. Miroszewski, M. Stolarczyk: Śląsk – Polska – Europa – Świat, Katowice 2013, 227-246.
 • „Europa korzystająca na otwartości’’ jako priorytet prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, [w:] red. A. Kirpsza, G. Stachowiak: Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE, Kraków 2012, s. 75-88.
 • Zagadnienie członkostwa Turcji w Unii Europejskiej, ,,Stosunki Międzynarodowe” nr 3-4  (t. 38)/2008, s. 85-105.
 • Czy państwa Unii Europejskiej mogą mieć wspólną politykę zagraniczną? Czynniki sprzyjające funkcjonowaniu i rozwojowi polityki zagranicznej, bezpieczeństwa oraz obrony UE i utrudniające je, [w:] red. M. Stolarczyk: Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na  początku XXI wieku. Wybrane aspekty, Katowice 2008, s. 84-114.

Białoruś

 • W poszukiwaniu rezultatów… Polityka Unii Europejskiej wobec Białorusi, ,,Studia Politicae Universitatis Silesiensis” tom 10, 2013, s. 173-202.
 • The EU Policy Towards Belarus in the Context of the Presidential Elections on 19 December 2010, ,,Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” vol. 30/2011, s. 134-147.
 • Stosunki polsko-białoruskie w końcu XX i na początku XXI wieku, [w:] red. M. Stolarczyk: Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, Katowice 2011, s. 161-195.
 • Ewolucja systemu politycznego Białorusi po rozpadzie ZSRR w kontekście przejścia do demokracji, [w:] red. W. Kaute, współpr. P. Świercz: Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna, Katowice 2004, s. 307-330.

Problematyka politologiczno-ekonomiczna

 • Economic System of the European Union. Between Particularism and Universalism, ,,Studia Politicae Universitatis Silesiensis” tom 14, 2015, s. 15-39.
 • ,,La isla verde” en el mar de la recesión? La economía de Polonia durante la crisis en comparación con otros países de la Unión Europea, ,,Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea” 34 (2014), s. 287-310.
 • Atrakcyjność inwestycyjna a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa śląskiego, [w:] red. J. Podgórska-Rykała, K. Stelmach, J. Wichura: Vademecum Śląsk: badania śląskoznawcze, Katowice 2013, s. 125-145.
 • Specjalne Strefy Ekonomiczne jako forma pomocy przedsiębiorstwom ze strony państwa, [w:] red. M. Kolczyński, W. Wojtasik: Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce, Katowice 2010, s. 7-35.
 • Od złotego do euro? Polski pieniądz w procesie transformacji gospodarczej, [w:] red. R. Glajcar, W. Wojtasik: Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009. Próba bilansu, Katowice 2009, s. 355-370.

Recenzje:

Powrót do strony Projekty naukowe