dr hab. Miron Lakomy

Wybrane publikacje:

 • Internet w działalności tzw. Państwa Islamskiego: nowa jakość cyberdżihadyzmu?, „Studia Politologiczne”, nr 38/2015 (2016).
 • Przebieg i uwarunkowania wojny ukraińsko-rosyjskiej, [w:] M. Stolarczyk, K. Czornik, M. Lakomy (red.), Implikacje konfliktu ukraińskiego dla bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze i społeczne, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Katowice 2015.
 • Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 • Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Wydawnictwo Adam Marszałek  2011, ISBN: 978-83-7780-208-3. Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Por. Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, dnia 17 kwietnia 2012, poz. 17, pkt. 86),
 • Główne cele i kierunki polityki zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ISBN: 978-83-61975-09-0,
 • Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku.  K. Czornik, M. Lakomy, Katowice 2014,
 • Między rywalizacją a współpracą. Czynnik wojskowy w stosunkach francusko-amerykańskich po 1945 roku, „Athenaeum”, nr 36/2012, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych,
 • The Significance of Cyberspace in Canadian security policy, “Central European Journal of International and Security Studies”, nr 2/2013, Praga 2013,
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa teleinformatycznego państw – przyczynek do typologii, „E-Politikon”, nr 6/2013, Uniwersytet Warszawski,
 • Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania wojny domowej w Syrii, „Studia Polityczne”, nr 31/2013, Polska Akademia Nauk,
 • Cyberwojna – ujęcia definicyjne,„Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, nr 2/2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec wyzwań dla bezpieczeństwa teleinformatycznego, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, 2013, Uniwersytet Gdański,
 • Unia Europejska wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa teleinformatycznego– zarys problemu, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 7/2013, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań,
 • Polityka cyberbezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, „Przegląd Zachodni”, nr 4/2013.

Powrót do strony Projekty naukowe