mgr Agnieszka Miarka

Wybrane publikacje:

  • Wpływ konfliktu ukraińskiego na bezpieczeństwo państw nadbałtyckich,  [w:] Implikacje konfliktu ukraińskiego dla bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze i społeczne, red. M. Stolarczyk, K. Czornik, M. Lakomy, Katowice 2015.
  • Strategia bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu – wybrane aspekty, [w:] Wyzwania dla bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i Północnej Afryce, red. R. Bania, R. Czulda, K. Zdulski, Łódź 2015.
  • Wojna gruzińsko-rosyjska jako przykład tendencji imperialistycznych Federacji Rosyjskiej wobec obszaru postradzieckiego, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe – wybrane wyzwania i dylematy, red. T. Iwanek, (w druku).
  • Wojna domowa w Libii – determinanty, przebieg, implikacje, [w:] Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, red. T. Okraska, Katowice 2014.
  • Irański program atomowy i jego znaczenie dla bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu, [w:] Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku, red. T. Szczurek, Warszawa 2014.
  • Kwestia programu atomowego w kontekście irańskich wyborów prezydenckich z 2013 r., „Pisma Humanistyczne” 2013, Zeszyt XI.

Powrót do strony Projekty naukowe