Założenia kierunku BNiM

Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego.

W oparciu o bogatą gamę modułów, zarówno teoretycznych jak  i praktycznych, ma on na celu wykształcenie u absolwentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej, nie tylko w szeroko rozumianych służbach mundurowych, lecz także: organizacjach rządowych i pozarządowych, administracji państwowej szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, samorządzie terytorialnym, ośrodkach badawczych, partiach politycznych, przedsiębiorstwach działających głównie na rynkach międzynarodowych czy zespołach reagowania kryzysowego.

Oferta dydaktyczna w ramach kierunku jest oparta o wszechstronną wiedzę i umiejętności pracowników Wydziału Nauk Społecznych, w tym w szczególności Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, którzy od lat prowadzą wielowymiarowe badania nad bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym. Ich rezultatem jest wiele istotnych publikacji badawczych, zarówno monografii, prac zbiorowych, jak i artykułów naukowych poświęconych tej tematyce. Tym samym, kierunek odpowiada specjalizacji naukowej pracowników Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, w tym w szczególności Zakładu Stosunków Międzynarodowych. Ponadto, w ramach programu studiów przewidziano również wiele modułów, które będą prowadzone przez praktyków, zajmujących się wybranymi problemami z tej dziedziny w ramach pracy zawodowej.

Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe jest również reakcją na istotne zapotrzebowanie społeczne wynikające z przyspieszonych procesów globalizacji i związanych z tym współzależności, w tym narastania w środowisku międzynarodowym w ostatnich dekadach w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państw, zarówno w wymiarze politycznym, wojskowym, gospodarczym, kulturowym, technologicznym czy społecznym. Co za tym idzie, celem przyświecającym Zespołowi Programowemu jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom zarówno absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w których coraz częściej tworzone są profile związane z bezpieczeństwem, jak również pozostałej części społeczeństwa, zainteresowanej efektywnym zwalczaniem powstających wyzwań dla życia publicznego na początku drugiej dekady XXI wieku. Co więcej, jego założeniem jest wzbogacenie oferty dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych, a tym samym Uniwersytetu Śląskiego, w której brakuje kierunku związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym. Jest to o tyle istotne, iż w województwie śląskim wiele szkół wyższych wprowadziło już kierunki związane z problematyką bezpieczeństwa, które cieszą się dużą popularnością.

Należy również podkreślić, iż kierunek Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe w pełni wpisuje się w „Strategię rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2012-2020”. Koresponduje on z celami strategicznymi wyznaczonymi w tym dokumencie, w tym w szczególności:

  • jego głównym założeniem jest zapewnienie innowacyjnego kształcenia oraz nowoczesnej oferty dydaktycznej, która jest kompatybilna z wymogami rynku pracy na początku drugiej dekady XXI wieku;
  • kierunek zakłada efektywne i wielowymiarowe współdziałanie z otoczeniem Uniwersytetu Śląskiego. Co za tym idzie, współpraca z interesariuszami zewnętrznymi odgrywa tu zasadniczą rolę. Obejmuje ona m.in. dostosowywanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy, konsultacje dotyczące funkcjonowania Kierunkowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, prowadzonych przez praktyków zajęć, praktyk zawodowych lub wspólnych inicjatyw naukowych, w tym budowania „trójkątów wiedzy”;
  • stworzenie kierunku ma także odpowiadać prowadzonym od lat badaniom w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, w tym istniejącym od 40 lat Zakładzie Stosunków Międzynarodowych, którego pracownicy zajmują się problematyką bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Otworzenie kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe ułatwi  w tym kontekście tworzenie innowacyjnych zespołów naukowych oraz powiązań badawczych w Polsce i na świecie.

Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe jest również w pełni zgodny ze „Strategią rozwoju Wydziału Nauk Społecznych” oraz „Strategią rozwoju Instytutu Nauk Politycznych  i Dziennikarstwa”.

Kierunek w pełni wpisuje się również w misję Uniwersytetu Śląskiego odpowiadając na wzrastające edukacyjne potrzeby społeczności, w tym zapewnienie podstawowej, szeroko rozumianej potrzeby bezpieczeństwa.