Zainteresowania

Zainteresowania

"Po skończeniu tych studiów będę mogła pracować w organizacjach rządowych i pozarządowych. To jest to, co mnie interesuje"

Więcej

Praktyka

Praktyka

"Z czystym sumieniem te studia polecam.
Fajni wykładowcy, ćwiczenia w praktyce
i w teorii"

Więcej

Perspektywy

Perspektywy

"Warto pójść na ten kierunek, jeśli wiążesz swoje plany ze służbą mundurową lub jeśli interesujesz się sprawami związanymi z bezpieczeństwem"

Więcej

mgr Agnieszka Miarka

Wybrane publikacje:

 • Wpływ konfliktu ukraińskiego na bezpieczeństwo państw nadbałtyckich,  [w:] Implikacje konfliktu ukraińskiego dla bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze i społeczne, red. M. Stolarczyk, K. Czornik, M. Lakomy, Katowice 2015.
 • Strategia bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu – wybrane aspekty, [w:] Wyzwania dla bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i Północnej Afryce, red. R. Bania, R. Czulda, K. Zdulski, Łódź 2015.
 • Wojna gruzińsko-rosyjska jako przykład tendencji imperialistycznych Federacji Rosyjskiej wobec obszaru postradzieckiego, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe – wybrane wyzwania i dylematy, red. T. Iwanek, (w druku).
 • Wojna domowa w Libii – determinanty, przebieg, implikacje, [w:] Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, red. T. Okraska, Katowice 2014.
 • Irański program atomowy i jego znaczenie dla bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu, [w:] Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku, red. T. Szczurek, Warszawa 2014.
 • Kwestia programu atomowego w kontekście irańskich wyborów prezydenckich z 2013 r., „Pisma Humanistyczne” 2013, Zeszyt XI.

Powrót do strony Projekty naukowe

mgr Justyna Łapaj

Wybrane publikacje:

 • Największe wyzwania i problemy Polski w relacjach z państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów po 1990 roku, [w:] Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, red. M. Stolarczyk, K. Czornik, M. Lakomy, Katowice 2014.
 • Polacy w Brazylii. Aspekty historyczne i współczesność, [w:] Pisma Humanistyczne: Brazylia, (2013).
 • Sytuacja Polaków osadzonych w ekwadorskich więzieniach za przemyt narkotyków w kontekście kryzysu wymiaru sprawiedliwości w Ekwadorze, [w:] ,,Studia Politicae Universitatis Silesiensis, (w trakcie procesu redakcyjnego).
 • The Cuban table – an entrance to the temple of colours, flavours full of its culture and history, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, (w druku).
 • Stosunki australijsko-izraelskie w latach 1948-2013, [w:] Polityka Zagraniczna Australii w XXI wieku, red. A. Kandzia, Katowice 2015, (w druku).
 • Specyfika polsko-izraelskich stosunków kulturalnych po 1990 roku [w:] Polityka i Społeczeństwo, Rzeszów 2013, nr 2.
 • Wybrane aspekty stosunków chińsko-izraelskich w latach 1948-2012, [w:] Pisma Humanistyczne: Made in China: rozmowy o Państwie Środka, Uniwersytet Śląski, Katowice, 2013.
 • Międzynarodowy wymiar konfliktu bliskowschodniego, [w:] Szkice o Państwie i Polityce, Tom XII Uniwersytet Śląski, Katowice, 2012.
 • Inicjatywa Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego a działania Unii Europejskiej na rzecz rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego, [w:] Europejska polityka sąsiedztwa w regionie śródziemnomorskim, red. A. Barcik, R. Jankowska, G. Libor, Akademia Techniczno – Humanistyczna, Bielsko Biała, 2010.

Powrót do strony Projekty naukowe

dr Tomasz Iwanek

Wybrane publikacje:

 • Zbrodnia agresji w prawie międzynarodowym. Stan po nowelizacji Statutu Rzymskiego MTK, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2013, T. 11, s. 287-311.
 • Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w polityce zagranicznej Polski i jej sąsiadów – analiza i rekomendacje, [w:] Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, red. M. Stolarczyk, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 285-327.
 • The Iraq Invasion – How the System Failed, „Journal of Conflict and Security Law”, T. 15, Oxford 2010.
 • Czy istniejąca regulacja ius ad bellum jest wystarczająca?, [w:] Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, red. T. Jasudowicz, M. Balcerzak, J. Kapelańska-Pręgowska, Toruń 2009.

Powrót do strony Projekty naukowe

dr hab. Miron Lakomy

Wybrane publikacje:

 • Internet w działalności tzw. Państwa Islamskiego: nowa jakość cyberdżihadyzmu?, „Studia Politologiczne”, nr 38/2015 (2016).
 • Przebieg i uwarunkowania wojny ukraińsko-rosyjskiej, [w:] M. Stolarczyk, K. Czornik, M. Lakomy (red.), Implikacje konfliktu ukraińskiego dla bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze i społeczne, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Katowice 2015.
 • Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 • Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Wydawnictwo Adam Marszałek  2011, ISBN: 978-83-7780-208-3. Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Por. Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, dnia 17 kwietnia 2012, poz. 17, pkt. 86),
 • Główne cele i kierunki polityki zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ISBN: 978-83-61975-09-0,
 • Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku.  K. Czornik, M. Lakomy, Katowice 2014,
 • Między rywalizacją a współpracą. Czynnik wojskowy w stosunkach francusko-amerykańskich po 1945 roku, „Athenaeum”, nr 36/2012, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych,
 • The Significance of Cyberspace in Canadian security policy, “Central European Journal of International and Security Studies”, nr 2/2013, Praga 2013,
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa teleinformatycznego państw – przyczynek do typologii, „E-Politikon”, nr 6/2013, Uniwersytet Warszawski,
 • Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania wojny domowej w Syrii, „Studia Polityczne”, nr 31/2013, Polska Akademia Nauk,
 • Cyberwojna – ujęcia definicyjne,„Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, nr 2/2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec wyzwań dla bezpieczeństwa teleinformatycznego, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, 2013, Uniwersytet Gdański,
 • Unia Europejska wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa teleinformatycznego– zarys problemu, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 7/2013, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań,
 • Polityka cyberbezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, „Przegląd Zachodni”, nr 4/2013.

Powrót do strony Projekty naukowe

dr Katarzyna Czornik

Monografie:

 • Irak w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 374, ISBN 978-83-61975-44-1.
 • Bliski Wschód w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1945-2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 517, ISBN 978-83-61975-17-5.
 • System konstytucyjny Islamskiej Republiki Iranu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, s. 122, ISBN 978-83-7666-310-4.

Redakcje książek:

 • Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy,  Wyd. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Katowice 2014, s. 460, ISBN 978-83-938760-2-0.
 • Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 656, ISBN 978‑83‑8012-171-3.
 • Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Wydawnictwo RODM, Katowice 2015, s. 444, ISBN 978-83-938760-5-1.

Artykuły naukowe:

 • Stany Zjednoczone wobec wyzwań i implikacji Arabskiej Wiosny w Tunezji. Próba bilansu, „Studia Polityczne”, 2015/4 (40), s. 11-34, ISSN 1230-3135.
 • Stosunki amerykańsko-rosyjskie w okresie kryzysu ukraińskiego. Wnioski dla Polski, [w:] Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Wydawnictwo RODM, Katowice 2015, s. 323-348, ISBN 978-83-938760-5-1.
 • Rola hard power w polityce zagranicznej Arabii Saudyjskiej w XXI wieku na przykładzie Bahrajnu i Jemenu, „Dyplomacja i Bezpieczeństwo” Tytuł własny: Konflikty zbrojne na Ukrainie i Bliskim Wschodzie: nowe wyzwania dla międzynarodowego bezpieczeństwa, 2015, nr 1 (3), s. 171-189, ISSN 2300-4282.
 • Egipt w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Elementy ciągłości i zmiany w kontekście Arabskiej Wiosny, „Studia Polityczne”, ISP PAN, Warszawa 2014, vol. 35 (4/2014), s. 109-142, ISSN: 1230-3135.
 • Polska percepcja Arabskiej Wiosny oraz jej implikacji w skali regionalnej i globalnej, [w:] Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 537-565, ISBN 978‑83‑8012-171-3.
 • Polityczny i wojskowy wymiar stosunków polsko-amerykańskich w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku (Katarzyna Czornik, Miron Lakomy), [w:] Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s.417-441, ISBN 978‑83‑8012-171-3.
 • Tarcza antyrakietowa jako jeden z gwarantów bezpieczeństwa Polski, [w:] Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy,  Wyd. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Katowice 2014, s. 161-190, ISBN 978-83-938760-2-0.
 • Królestwo Jordanii w polityce Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu w okresie pozimnowojennym, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, red. J. Iwanek, R. Glajcar, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, Tom XII, s. 131-159, ISSN 0208-6336, 1895-3492.
 • Amerykańska percepcja wojny iracko-irańskiej (1980-1988), [w:] Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, red. T. Okraska, JAK Studio, Katowice 2014, s. 35-65, ISBN 978-83-940948-0-5.
 • Problem terroryzmu bliskowschodniego i fundamentalizmu islamskiego w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w XXI wieku, [w:] Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku, red. T. Szczurek, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2014, s. 25-51.
 • Istota i znaczenie partii politycznych w Islamskiej Republice Iranu, [w:] Rządy mniejszościowe w wybranych państwach świata. Studium prawno-politologiczne, Wyd. Remar, Katowice 2014, s. 207-233, ISBN 978-83-61975-81-6.
 • Powstrzymywanie ZSRR jako jeden z celów polityki zagranicznej USA wobec Bliskiego Wschodu w okresie zimnej wojny, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2013, nr 1-2, ISSN 1730-46-52, s.125-151.
 • Nowe akcenty w stosunkach amerykańsko-rosyjskich w okresie administracji Baracka Obamy a bezpieczeństwo Polski, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, red. J. Iwanek, M. Stolarczyk, R. Glajcar, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, T. XI, s. 156-193, ISSN 0208-6336, 1895-3492.
 • Doktrynalne podstawy polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu w latach 1945 – 1989, [w:] Śląsk. Polska. Europa. Świat. Pamięci Profesora Jana Przewłockiego, red. K. Mieroszewski, M. Stolarczyk, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 247-273, ISBN 978-83-226-2160-8.
 • Stosunki amerykańsko-saudyjskie na przestrzeni XX i XXI wieku, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, vol. 36/2012, Wyd. Adam Marszałek, 2012, s. 205-227, ISSN 1505-2192.
 • Status kobiety w islamie. Teoria i praktyka na przykładzie wybranych państw arabskich, Gdańskie Studia Międzynarodowe”, Vol. 10, nr 1-2, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 130-155, ISSN 1730-46-52.
 • Umacnianie państwowości Izraela jako jeden z celów polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w regionie Bliskiego Wschodu w XX i XXI wieku, „Studia Polityczne”, ISP PAN, Warszawa 2012, nr 29, s.177-217, ISSN: 1230-3135.
 • Polityka USA wobec Bliskiego Wschodu po Arabskiej Wiośnie, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” red. Jerzy Zdanowski (tytuł numeru: „Arabska Wiosna rok później”), Kraków, 2012, nr 1,  s. 267-298, ISSN 1733-2680.
 • Implikacje trzeciej wojny w Zatoce Perskiej dla globalnej strategii Stanów Zjednoczonych w okresie administracji George’a W. Busha i Baracka Obamy, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w rejonie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej u progu XXI wieku, red. Radosław bania, Krzysztof Zdulski, Wyd. Ibidem, Łódź 2012, s. 156-182, ISBN 978-83-63547-01-1.
 • Stabilność państw sojuszniczych a cele polityki zagranicznej USA na Bliskim Wschodzie (1945-1989), „Bliski Wschód. Społeczeństwa-Polityka-Tradycje”, 2011, nr 8, s. 174-201.
 • Miejsce Ukrainy w polskiej polityce zagranicznej po „pomarańczowej rewolucji”. Próba bilansu, [w:]  Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, red. M. Stolarczyk, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 113-159.
 • Irański kryzys atomowy jako wyzwanie globalne (główne strategie rozwiązania kryzysu), [w:] „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, Vol. 8, nr 1-2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 240-256.
 • Regionalne i globalne aspekty bezpieczeństwa w kontekście polityki zagranicznej Islamskiej Republiki Iranu, [w:] Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na początku XXI wieku. Wybrane Aspekty, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 173-206.
 • Implikacje trzeciej wojny w Zatoce Perskiej dla demokratyzacji państwa irackiego w świetle strategii Stanów Zjednoczonych, [w:] Studia Politicae Universitatis Silesiensis, red. J. Iwanek, M. Stolarczyk, O. Szura-Olesińska, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, T. III, s. 227-260.
 • Globalizacja czynnikiem wzmacniającym układ jedno- czy wielobiegunowy?, [w:] Studia Politicae Universitatis Silesiensis, red. J. Iwanek, M. Stolarczyk, O. Szura-Olesińska, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, T. II, s. 145-180.
 • Implikacje ataku terrorystycznego z 11 września 2001 roku dla stosunków amerykańsko – rosyjskich, [w:] Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na początku XXI wieku. Wybrane aspekty, red. Mieczysław Stolarczyk, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 87-117.
 • Iran u progu XXI wieku, [w:] Szkice o państwie i polityce, Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Tom V, Katowice 2003, s. 41-66.
 • Irak w polityce zagranicznej mocarstw w dwudziestym i na początku dwudziestego pierwszego wieku, [w:] Pisma Humanistyczne, Zeszyty Naukowe Forum Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 43-66.

Recenzje książek:

 • Afaf Lutfi as-Sajjid Marsot: Historia Egiptu. Od podboju arabskiego do czasów współczesnych, przeł. Z. Landowski, Książka i Wiedza, Warszawa 2009, s. 208, [w:] „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, red. J. Iwanek, M. Stolarczyk, R. Glajcar, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, T. XI, s. 336-342, ISSN 0208-6336, 1895-3492.
 • Dariusz Krajewski: Stosunki USA i Iranu za prezydentury Mahmouda Ahmadinejada. Analiza sfery doktrynalnej irańskiej polityki zagranicznej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 161, [w:] „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” Nr 38/2013, s. 250-255.
 • Charles Tripp: A History of Iraq, Cambridge University Press, Edinburgh 2000, s. 311, [w:] „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” Nr 27/2011, s. 181-186.
 • Tomasz Andrzej Tupalski: Fundamentalizm islamski w Egipcie XIX i XX wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 143, [w:] Studia Politicae Universitatis Silesiensis T. VI, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, s. 177-181.
 • Mario Vargas Llosa: Izrael – Palestyna. Pokój czy święta wojna, przeł. B. Jaroszuk, K. Iszkowski, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2007, s. 158, [w:] Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. IV-V, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 294-299.
 • Ralf Balke: Izrael, przeł. Jan Koźbiał, Wyd. Cyklady, Warszawa 2005, s. 215, [w:] Studia Politicae Universitatis Silesiensis, red. J. Iwanek, M. Stolarczyk, O. Szura-Olesińska, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, T. III, s. 299-305.
 • Wojciech Szymborski: Doktryna Busha, Wyd. Wers, Bydgoszcz 2004, s. 212, [w:] Studia Politicae Universitatis Silesiensis, red. J. Iwanek, M. Stolarczyk, O. Szura-Olesińska, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, T. II, s. 240-247.
 • Eric Laurent: Wojna w Iraku. Ukryte motywy konfliktu, przeł. Jerzy Kierul, Wydawnictwo Świat Książki. Warszawa 2003, s. 224, [w:] Studia Politicae Universitatis Silesiensis, red. J. Iwanek, M. Stolarczyk, O. Szura-Olesińska, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, T. I, s. 349-355.
 • Recenzja publikacji: Zeszyty naukowe. Polska polityka zagraniczna, red. M. Szynol, Wyd. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach, Katowice 2013,ss. 98. ISBN: 978-83-938760-1-3.

Materiały popularyzatorskie:

 • „Islamska Republika Iranu – tło polityczno-społeczne”, artPAPIER, 1 stycznia 1 (265) / 2015, http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=215&artykul=4718.
 • SPRAWOZDANIE: Katarzyna Czornik, Miron Lakomy: Konferencja naukowa: „Dylematy polityki zagranicznej Polski w kontekście ewolucji środowiska między-narodowego na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI w.”, [w:] „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, Kraków, nr 4, 2013, s. 287-292, ISSN 1733-2680.
 • „Model NZ czyli co… Oczami eksperta” – opublikowany w czasopiśmie „Magazyn MUN”, czerwiec 2011, s. 4.

Powrót do strony Projekty naukowe