Zainteresowania

Zainteresowania

"Po skończeniu tych studiów będę mogła pracować w organizacjach rządowych i pozarządowych. To jest to, co mnie interesuje"

Więcej

Praktyka

Praktyka

"Z czystym sumieniem te studia polecam.
Fajni wykładowcy, ćwiczenia w praktyce
i w teorii"

Perspektywy

Perspektywy

"Warto pójść na ten kierunek, jeśli wiążesz swoje plany ze służbą mundurową lub jeśli interesujesz się sprawami związanymi z bezpieczeństwem"

Więcej

mgr Tomasz Okraska

Wybrane publikacje:

 • Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, red. T. Okraska, Katowice 2014.
 • Konflikt ukraiński w kontekście relacji między Federacją Rosyjską a Chińską Republiką Ludową, [w:] Implikacje konfliktu ukraińskiego dla bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, prawne, gospodarcze oraz społeczne, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Katowice 2015, s. 421-436.
 • Polska wobec rosnącej potęgi Chin. Próba oceny szans i zagrożeń, [w:] Dylematy polityki zagranicznej Polski, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Katowice 2014, s. 566-585.
 • Wojna chińsko-indyjska z 1962 r. w świetle strategii Chińskiej Republiki Ludowej, [w:] Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, red. T. Okraska, s. 125-141.
 • Ewolucja ładu światowego w okresie pozimnowojennym. Zarys problemu, [w:] „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” tom XI (2013), s. 253-286.
 • Rozwój prywatnego sektora wojskowego na Bliskim Wschodzie jako wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku, [w:] Problemy bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, red. A. Potyrała, J. Raubo. Poznań 2010, s. 87-103.

Powrót do strony Projekty naukowe

mgr Agnieszka Miarka

Wybrane publikacje:

 • Wpływ konfliktu ukraińskiego na bezpieczeństwo państw nadbałtyckich,  [w:] Implikacje konfliktu ukraińskiego dla bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze i społeczne, red. M. Stolarczyk, K. Czornik, M. Lakomy, Katowice 2015.
 • Strategia bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu – wybrane aspekty, [w:] Wyzwania dla bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i Północnej Afryce, red. R. Bania, R. Czulda, K. Zdulski, Łódź 2015.
 • Wojna gruzińsko-rosyjska jako przykład tendencji imperialistycznych Federacji Rosyjskiej wobec obszaru postradzieckiego, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe – wybrane wyzwania i dylematy, red. T. Iwanek, (w druku).
 • Wojna domowa w Libii – determinanty, przebieg, implikacje, [w:] Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, red. T. Okraska, Katowice 2014.
 • Irański program atomowy i jego znaczenie dla bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu, [w:] Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku, red. T. Szczurek, Warszawa 2014.
 • Kwestia programu atomowego w kontekście irańskich wyborów prezydenckich z 2013 r., „Pisma Humanistyczne” 2013, Zeszyt XI.

Powrót do strony Projekty naukowe

mgr Justyna Łapaj

Wybrane publikacje:

 • Największe wyzwania i problemy Polski w relacjach z państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów po 1990 roku, [w:] Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, red. M. Stolarczyk, K. Czornik, M. Lakomy, Katowice 2014.
 • Polacy w Brazylii. Aspekty historyczne i współczesność, [w:] Pisma Humanistyczne: Brazylia, (2013).
 • Sytuacja Polaków osadzonych w ekwadorskich więzieniach za przemyt narkotyków w kontekście kryzysu wymiaru sprawiedliwości w Ekwadorze, [w:] ,,Studia Politicae Universitatis Silesiensis, (w trakcie procesu redakcyjnego).
 • The Cuban table – an entrance to the temple of colours, flavours full of its culture and history, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, (w druku).
 • Stosunki australijsko-izraelskie w latach 1948-2013, [w:] Polityka Zagraniczna Australii w XXI wieku, red. A. Kandzia, Katowice 2015, (w druku).
 • Specyfika polsko-izraelskich stosunków kulturalnych po 1990 roku [w:] Polityka i Społeczeństwo, Rzeszów 2013, nr 2.
 • Wybrane aspekty stosunków chińsko-izraelskich w latach 1948-2012, [w:] Pisma Humanistyczne: Made in China: rozmowy o Państwie Środka, Uniwersytet Śląski, Katowice, 2013.
 • Międzynarodowy wymiar konfliktu bliskowschodniego, [w:] Szkice o Państwie i Polityce, Tom XII Uniwersytet Śląski, Katowice, 2012.
 • Inicjatywa Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego a działania Unii Europejskiej na rzecz rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego, [w:] Europejska polityka sąsiedztwa w regionie śródziemnomorskim, red. A. Barcik, R. Jankowska, G. Libor, Akademia Techniczno – Humanistyczna, Bielsko Biała, 2010.

Powrót do strony Projekty naukowe

dr Tomasz Iwanek

Wybrane publikacje:

 • Zbrodnia agresji w prawie międzynarodowym. Stan po nowelizacji Statutu Rzymskiego MTK, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2013, T. 11, s. 287-311.
 • Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w polityce zagranicznej Polski i jej sąsiadów – analiza i rekomendacje, [w:] Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, red. M. Stolarczyk, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 285-327.
 • The Iraq Invasion – How the System Failed, „Journal of Conflict and Security Law”, T. 15, Oxford 2010.
 • Czy istniejąca regulacja ius ad bellum jest wystarczająca?, [w:] Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, red. T. Jasudowicz, M. Balcerzak, J. Kapelańska-Pręgowska, Toruń 2009.

Powrót do strony Projekty naukowe

dr hab. Miron Lakomy

Wybrane publikacje:

 • Internet w działalności tzw. Państwa Islamskiego: nowa jakość cyberdżihadyzmu?, „Studia Politologiczne”, nr 38/2015 (2016).
 • Przebieg i uwarunkowania wojny ukraińsko-rosyjskiej, [w:] M. Stolarczyk, K. Czornik, M. Lakomy (red.), Implikacje konfliktu ukraińskiego dla bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze i społeczne, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Katowice 2015.
 • Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 • Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Wydawnictwo Adam Marszałek  2011, ISBN: 978-83-7780-208-3. Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Por. Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, dnia 17 kwietnia 2012, poz. 17, pkt. 86),
 • Główne cele i kierunki polityki zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ISBN: 978-83-61975-09-0,
 • Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku.  K. Czornik, M. Lakomy, Katowice 2014,
 • Między rywalizacją a współpracą. Czynnik wojskowy w stosunkach francusko-amerykańskich po 1945 roku, „Athenaeum”, nr 36/2012, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych,
 • The Significance of Cyberspace in Canadian security policy, “Central European Journal of International and Security Studies”, nr 2/2013, Praga 2013,
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa teleinformatycznego państw – przyczynek do typologii, „E-Politikon”, nr 6/2013, Uniwersytet Warszawski,
 • Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania wojny domowej w Syrii, „Studia Polityczne”, nr 31/2013, Polska Akademia Nauk,
 • Cyberwojna – ujęcia definicyjne,„Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, nr 2/2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec wyzwań dla bezpieczeństwa teleinformatycznego, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, 2013, Uniwersytet Gdański,
 • Unia Europejska wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa teleinformatycznego– zarys problemu, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 7/2013, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań,
 • Polityka cyberbezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, „Przegląd Zachodni”, nr 4/2013.

Powrót do strony Projekty naukowe