Zainteresowania

Zainteresowania

"Po skończeniu tych studiów będę mogła pracować w organizacjach rządowych i pozarządowych. To jest to, co mnie interesuje"

Więcej

Praktyka

Praktyka

"Z czystym sumieniem te studia polecam.
Fajni wykładowcy, ćwiczenia w praktyce
i w teorii"

Perspektywy

Perspektywy

"Warto pójść na ten kierunek, jeśli wiążesz swoje plany ze służbą mundurową lub jeśli interesujesz się sprawami związanymi z bezpieczeństwem"

Więcej

dr Katarzyna Czornik

Monografie:

 • Irak w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 374, ISBN 978-83-61975-44-1.
 • Bliski Wschód w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1945-2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 517, ISBN 978-83-61975-17-5.
 • System konstytucyjny Islamskiej Republiki Iranu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, s. 122, ISBN 978-83-7666-310-4.

Redakcje książek:

 • Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy,  Wyd. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Katowice 2014, s. 460, ISBN 978-83-938760-2-0.
 • Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 656, ISBN 978‑83‑8012-171-3.
 • Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Wydawnictwo RODM, Katowice 2015, s. 444, ISBN 978-83-938760-5-1.

Artykuły naukowe:

 • Stany Zjednoczone wobec wyzwań i implikacji Arabskiej Wiosny w Tunezji. Próba bilansu, „Studia Polityczne”, 2015/4 (40), s. 11-34, ISSN 1230-3135.
 • Stosunki amerykańsko-rosyjskie w okresie kryzysu ukraińskiego. Wnioski dla Polski, [w:] Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Wydawnictwo RODM, Katowice 2015, s. 323-348, ISBN 978-83-938760-5-1.
 • Rola hard power w polityce zagranicznej Arabii Saudyjskiej w XXI wieku na przykładzie Bahrajnu i Jemenu, „Dyplomacja i Bezpieczeństwo” Tytuł własny: Konflikty zbrojne na Ukrainie i Bliskim Wschodzie: nowe wyzwania dla międzynarodowego bezpieczeństwa, 2015, nr 1 (3), s. 171-189, ISSN 2300-4282.
 • Egipt w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Elementy ciągłości i zmiany w kontekście Arabskiej Wiosny, „Studia Polityczne”, ISP PAN, Warszawa 2014, vol. 35 (4/2014), s. 109-142, ISSN: 1230-3135.
 • Polska percepcja Arabskiej Wiosny oraz jej implikacji w skali regionalnej i globalnej, [w:] Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 537-565, ISBN 978‑83‑8012-171-3.
 • Polityczny i wojskowy wymiar stosunków polsko-amerykańskich w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku (Katarzyna Czornik, Miron Lakomy), [w:] Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s.417-441, ISBN 978‑83‑8012-171-3.
 • Tarcza antyrakietowa jako jeden z gwarantów bezpieczeństwa Polski, [w:] Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy,  Wyd. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Katowice 2014, s. 161-190, ISBN 978-83-938760-2-0.
 • Królestwo Jordanii w polityce Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu w okresie pozimnowojennym, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, red. J. Iwanek, R. Glajcar, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, Tom XII, s. 131-159, ISSN 0208-6336, 1895-3492.
 • Amerykańska percepcja wojny iracko-irańskiej (1980-1988), [w:] Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, red. T. Okraska, JAK Studio, Katowice 2014, s. 35-65, ISBN 978-83-940948-0-5.
 • Problem terroryzmu bliskowschodniego i fundamentalizmu islamskiego w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w XXI wieku, [w:] Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku, red. T. Szczurek, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2014, s. 25-51.
 • Istota i znaczenie partii politycznych w Islamskiej Republice Iranu, [w:] Rządy mniejszościowe w wybranych państwach świata. Studium prawno-politologiczne, Wyd. Remar, Katowice 2014, s. 207-233, ISBN 978-83-61975-81-6.
 • Powstrzymywanie ZSRR jako jeden z celów polityki zagranicznej USA wobec Bliskiego Wschodu w okresie zimnej wojny, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2013, nr 1-2, ISSN 1730-46-52, s.125-151.
 • Nowe akcenty w stosunkach amerykańsko-rosyjskich w okresie administracji Baracka Obamy a bezpieczeństwo Polski, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, red. J. Iwanek, M. Stolarczyk, R. Glajcar, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, T. XI, s. 156-193, ISSN 0208-6336, 1895-3492.
 • Doktrynalne podstawy polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu w latach 1945 – 1989, [w:] Śląsk. Polska. Europa. Świat. Pamięci Profesora Jana Przewłockiego, red. K. Mieroszewski, M. Stolarczyk, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 247-273, ISBN 978-83-226-2160-8.
 • Stosunki amerykańsko-saudyjskie na przestrzeni XX i XXI wieku, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, vol. 36/2012, Wyd. Adam Marszałek, 2012, s. 205-227, ISSN 1505-2192.
 • Status kobiety w islamie. Teoria i praktyka na przykładzie wybranych państw arabskich, Gdańskie Studia Międzynarodowe”, Vol. 10, nr 1-2, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 130-155, ISSN 1730-46-52.
 • Umacnianie państwowości Izraela jako jeden z celów polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w regionie Bliskiego Wschodu w XX i XXI wieku, „Studia Polityczne”, ISP PAN, Warszawa 2012, nr 29, s.177-217, ISSN: 1230-3135.
 • Polityka USA wobec Bliskiego Wschodu po Arabskiej Wiośnie, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” red. Jerzy Zdanowski (tytuł numeru: „Arabska Wiosna rok później”), Kraków, 2012, nr 1,  s. 267-298, ISSN 1733-2680.
 • Implikacje trzeciej wojny w Zatoce Perskiej dla globalnej strategii Stanów Zjednoczonych w okresie administracji George’a W. Busha i Baracka Obamy, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w rejonie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej u progu XXI wieku, red. Radosław bania, Krzysztof Zdulski, Wyd. Ibidem, Łódź 2012, s. 156-182, ISBN 978-83-63547-01-1.
 • Stabilność państw sojuszniczych a cele polityki zagranicznej USA na Bliskim Wschodzie (1945-1989), „Bliski Wschód. Społeczeństwa-Polityka-Tradycje”, 2011, nr 8, s. 174-201.
 • Miejsce Ukrainy w polskiej polityce zagranicznej po „pomarańczowej rewolucji”. Próba bilansu, [w:]  Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, red. M. Stolarczyk, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 113-159.
 • Irański kryzys atomowy jako wyzwanie globalne (główne strategie rozwiązania kryzysu), [w:] „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, Vol. 8, nr 1-2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 240-256.
 • Regionalne i globalne aspekty bezpieczeństwa w kontekście polityki zagranicznej Islamskiej Republiki Iranu, [w:] Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na początku XXI wieku. Wybrane Aspekty, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 173-206.
 • Implikacje trzeciej wojny w Zatoce Perskiej dla demokratyzacji państwa irackiego w świetle strategii Stanów Zjednoczonych, [w:] Studia Politicae Universitatis Silesiensis, red. J. Iwanek, M. Stolarczyk, O. Szura-Olesińska, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, T. III, s. 227-260.
 • Globalizacja czynnikiem wzmacniającym układ jedno- czy wielobiegunowy?, [w:] Studia Politicae Universitatis Silesiensis, red. J. Iwanek, M. Stolarczyk, O. Szura-Olesińska, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, T. II, s. 145-180.
 • Implikacje ataku terrorystycznego z 11 września 2001 roku dla stosunków amerykańsko – rosyjskich, [w:] Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na początku XXI wieku. Wybrane aspekty, red. Mieczysław Stolarczyk, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 87-117.
 • Iran u progu XXI wieku, [w:] Szkice o państwie i polityce, Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Tom V, Katowice 2003, s. 41-66.
 • Irak w polityce zagranicznej mocarstw w dwudziestym i na początku dwudziestego pierwszego wieku, [w:] Pisma Humanistyczne, Zeszyty Naukowe Forum Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 43-66.

Recenzje książek:

 • Afaf Lutfi as-Sajjid Marsot: Historia Egiptu. Od podboju arabskiego do czasów współczesnych, przeł. Z. Landowski, Książka i Wiedza, Warszawa 2009, s. 208, [w:] „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, red. J. Iwanek, M. Stolarczyk, R. Glajcar, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, T. XI, s. 336-342, ISSN 0208-6336, 1895-3492.
 • Dariusz Krajewski: Stosunki USA i Iranu za prezydentury Mahmouda Ahmadinejada. Analiza sfery doktrynalnej irańskiej polityki zagranicznej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 161, [w:] „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” Nr 38/2013, s. 250-255.
 • Charles Tripp: A History of Iraq, Cambridge University Press, Edinburgh 2000, s. 311, [w:] „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” Nr 27/2011, s. 181-186.
 • Tomasz Andrzej Tupalski: Fundamentalizm islamski w Egipcie XIX i XX wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 143, [w:] Studia Politicae Universitatis Silesiensis T. VI, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, s. 177-181.
 • Mario Vargas Llosa: Izrael – Palestyna. Pokój czy święta wojna, przeł. B. Jaroszuk, K. Iszkowski, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2007, s. 158, [w:] Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. IV-V, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 294-299.
 • Ralf Balke: Izrael, przeł. Jan Koźbiał, Wyd. Cyklady, Warszawa 2005, s. 215, [w:] Studia Politicae Universitatis Silesiensis, red. J. Iwanek, M. Stolarczyk, O. Szura-Olesińska, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, T. III, s. 299-305.
 • Wojciech Szymborski: Doktryna Busha, Wyd. Wers, Bydgoszcz 2004, s. 212, [w:] Studia Politicae Universitatis Silesiensis, red. J. Iwanek, M. Stolarczyk, O. Szura-Olesińska, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, T. II, s. 240-247.
 • Eric Laurent: Wojna w Iraku. Ukryte motywy konfliktu, przeł. Jerzy Kierul, Wydawnictwo Świat Książki. Warszawa 2003, s. 224, [w:] Studia Politicae Universitatis Silesiensis, red. J. Iwanek, M. Stolarczyk, O. Szura-Olesińska, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, T. I, s. 349-355.
 • Recenzja publikacji: Zeszyty naukowe. Polska polityka zagraniczna, red. M. Szynol, Wyd. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach, Katowice 2013,ss. 98. ISBN: 978-83-938760-1-3.

Materiały popularyzatorskie:

 • „Islamska Republika Iranu – tło polityczno-społeczne”, artPAPIER, 1 stycznia 1 (265) / 2015, http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=215&artykul=4718.
 • SPRAWOZDANIE: Katarzyna Czornik, Miron Lakomy: Konferencja naukowa: „Dylematy polityki zagranicznej Polski w kontekście ewolucji środowiska między-narodowego na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI w.”, [w:] „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, Kraków, nr 4, 2013, s. 287-292, ISSN 1733-2680.
 • „Model NZ czyli co… Oczami eksperta” – opublikowany w czasopiśmie „Magazyn MUN”, czerwiec 2011, s. 4.

Powrót do strony Projekty naukowe

dr hab. Tomasz Kubin

dr hab. Tomasz Kubin – adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych, od 1 października 2014 r. kierownik Pracowni Integracji Europejskiej.

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce; ukończył również studia podyplomowe na kierunku handel zagraniczny (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz prawo Unii Europejskiej (Uniwersytet Jagielloński).

Członek Rady Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (w latach 2012-2016 jako reprezentant młodszych pracowników naukowych), Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (w latach 2012-2016 jako reprezentant młodszych pracowników naukowych) oraz Komisji ds. finansów i budżetu WNS UŚ (2012-2016).

Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe, szczególnie integracja europejska (m.in. takie zagadnienia jak: system instytucjonalny Unii Europejskiej, Unia Gospodarcza i Walutowa, stosunki zewnętrzne UE, zróżnicowanie integracji w UE) oraz problematyka dotycząca Białorusi.

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz Towarzystwa Inicjatyw Naukowych (członek zarządu – sekretarz).

W latach 2008 i 2015 otrzymał nagrody Indywidualne II stopnia za działalność naukowo-badawczą Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

W latach 2010-2013 i 2013-2016 przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Nad Jamną’’ w Mikołowie.

 

dr hab. Tomasz Kubin associate professor at the Department of International Relations, head of the Laboratory of European Integration at the Institute of Political Sciences and Journalism, University of Silesia in Katowice.

PhD and habilitated doctor of social sciences in the field of political science; he has also completed postgraduates course in international trade (University of Economics in Katowice) and the law of European Union (Jagiellonian University).

Scientific interests: international relations, European integration (especially the institutional system of the European Union, Economic and Monetary Union, external relations of the EU, diversity of integration within the EU), and issues connected with Belarus.

He is the author of two books (Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie [Political implications of the introduction of monetary union in Europe], Katowice, 2007, and Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej [Legitimisation of the institutional system of the European Union], Katowice, 2014), as well as a few dozen scientific papers published in edited books and scientific journals (“Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, “Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea”, “Polski Przegląd Dyplomatyczny”, “Przegląd Politologiczny”, “Przegląd Zachodni”, “Rocznik Integracji Europejskiej”, “Stosunki Międzynarodowe”, “Studia Europejskie”, “Studia Politicae Universitatis Silesiensis”,  “Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, “Yearbook of Polish European Studies”).

 

Publikacje zwarte:

 • Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 525.
 • Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, ss. 368.

Artykuły w czasopismach specjalistycznych oraz opracowania w publikacjach zbiorowych:

System instytucjonalny Unii Europejskiej

 • Kryzys przyczyną wzrostu eurosceptycyzmu? Zaufanie do Unii Europejskiej i jej instytucji w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] red. K. A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz: Integracja europejska. Główne obszary badawcze, Warszawa 2015, s. 829-842.
 • Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w prawie i polityce UE, [w:] red. M. Kolczyński: Obraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011) w wybranych tytułach prasy polskiej, Katowice 2013, s. 29-43.
 • Zarys przebiegu prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011), [w:] red. M. Kolczyński: Obraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011) w wybranych tytułach prasy polskiej, Katowice 2013, s. 44-62.
 • Postanowienia Traktatu Lizbońskiego a zagadnienie ,,deficytu demokracji” w Unii Europejskiej, ,,Studia Europejskie’’ nr 3 (55)/2010, s. 9-30.
 • Specifics of the European Parliament. Results of elections to the EP in 2009 in the EU countries, [in:] ed. M. Kolczyński: The Picture of the European Parliament elections (2009) in the Polish Media. Analysis of the Media Content, Katowice 2010, s. 11-20.
 • Specyficzne aspekty polityczno-prawnej pozycji Rady w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), [w:] red. R. Riedel, P. Klimontowski: 2011. Polska prezydencja w Unii Europejskiej, Opole 2010, s. 93-108.
 • ,,Deficyt demokracji” w Unii Europejskiej? Instytucje Unii Europejskiej i poczucie wpływu na jej funkcjonowanie w świetle badań opinii publicznej, ,,Studia Europejskie” nr 4 (52)/2009, s. 59-78.
 • Głosowanie większością kwalifikowaną w Radzie Unii Europejskiej w Traktacie z Lizbony, ,,Polski Przegląd Dyplomatyczny” nr 4 (44)/2008, s. 75-90.
 • Zagadnienie ,,deficytu demokracji’’ w Unii Europejskiej. Część II: aspekty praktyczne związane z funkcjonowaniem systemu instytucjonalnego Wspólnot Europejskich, ,,Studia Europejskie” nr 2 (42)/2007, s. 9-32.
 • Zagadnienie ,,deficytu demokracji’’ w Unii Europejskiej. Część I: aspekty teoretyczne, ,,Studia Europejskie” nr 1 (41)/2007, s. 9-30.
 • Pozycja Polski w Radzie (Radzie Ministrów) oraz Komisji Europejskiej. Traktat z Nicei a Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, ,,Przegląd Zachodni” nr 4(317)/2005, s. 113-136.

Unia Gospodarcza i Walutowa w Unii Europejskiej

 • Sweden’s Accession to the Euro Area and the Principle of Sincere Cooperation in the European Union, ,,Yearbook of Polish European Studies”, vol. 18/2015, s. 211-236.
 • Zagadnienie członkostwa Polski w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Wybrane aspekty polityczne [w:] red. J. Pietrucha, M. Tusińska: Mechanizmy integracji walutowej, e-book, Katowice 2015, s. 13-27.
 • Członkostwo w strefie euro jako dylemat integracyjny Polski w warunkach reform Unii Gospodarczej i Walutowej [w:] red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk: Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, Katowice 2014, s. 515-534.
 • Problem kryzysu zadłużeniowego państw UE w działaniach unijnych instytucji w okresie prezydencji Polski w Radzie UE (2011), [w:] red. S. Konopacki: Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć, Toruń 2012, s. 203-221.
 • Tak czy nie dla euro? Stosunek społeczeństw państw Unii Europejskiej do Unii Gospodarczej i Walutowej, ,,Przegląd Politologiczny” nr 2/2009, s. 119-135.
 • Członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej a pojęcie suwerenności państwa, ,,Studia Politicae Universitatis Silesiensis” tom 2, 2006, s. 181-203.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa a pogłębienie integracji politycznej państw Unii Europejskiej, ,,Studia Europejskie’’ nr 1 (37)/2006, s. 81-106.
 • Uczestnictwo w europejskiej unii walutowej a bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, [w:]red. M. Stolarczyk: Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na początku XXI wieku. Wybrane aspekty, Katowice 2004, s. 180-207.

Zróżnicowanie integracji i ,,wzmocniona współpraca’’ w Unii Europejskiej

 • Still more united than diversified? Enhanced cooperation and the progressive process of differentiated integration in the European Union and its implications, [in:] ed. A. Tavidze: Progress in Economics Research, vol. 35, New York 2016.
 • Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej po raz trzeci. Postępujące zróżnicowanie integracji oraz rozwój wzmocnionej współpracy i jej znaczenie dla funkcjonowania UE, ,,Rocznik Integracji Europejskiej” nr 9 (2015), s. 57-75.
 • Kryzys gospodarczy i zadłużeniowy a zróżnicowanie integracji w Unii Europejskiej, ,,Studia Europejskie” nr 3 (63)/2012, s. 71-92.
 • Wzmocniona współpraca państw Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony, ,,Rocznik Integracji Europejskiej” nr 4 (2010), s. 119-135.
 • Zdynamizowanie procesu integracji czy członkostwo różnych kategorii? Zagadnienie wzmocnionej współpracy w Unii Europejskiej, [w:] red. M. Stolarczyk: Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku, Toruń 2006, s. 175-193.

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej i stosunki międzynarodowe

 • Kontynuacja procesu rozszerzenia jako wyzwanie dla Unii Europejskiej, ,,Teka. Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 11/2 (2016), s. 65-80.
 • Grupa Wyszehradzka – perspektywy dalszej współpracy, ,,Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” vol. 42/2014, s. 24-39.
 • Pokój jako cel i efekt procesu integracji europejskiej po II wojnie światowej, [w:] red. K. Miroszewski, M. Stolarczyk: Śląsk – Polska – Europa – Świat, Katowice 2013, 227-246.
 • „Europa korzystająca na otwartości’’ jako priorytet prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, [w:] red. A. Kirpsza, G. Stachowiak: Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE, Kraków 2012, s. 75-88.
 • Zagadnienie członkostwa Turcji w Unii Europejskiej, ,,Stosunki Międzynarodowe” nr 3-4  (t. 38)/2008, s. 85-105.
 • Czy państwa Unii Europejskiej mogą mieć wspólną politykę zagraniczną? Czynniki sprzyjające funkcjonowaniu i rozwojowi polityki zagranicznej, bezpieczeństwa oraz obrony UE i utrudniające je, [w:] red. M. Stolarczyk: Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na  początku XXI wieku. Wybrane aspekty, Katowice 2008, s. 84-114.

Białoruś

 • W poszukiwaniu rezultatów… Polityka Unii Europejskiej wobec Białorusi, ,,Studia Politicae Universitatis Silesiensis” tom 10, 2013, s. 173-202.
 • The EU Policy Towards Belarus in the Context of the Presidential Elections on 19 December 2010, ,,Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” vol. 30/2011, s. 134-147.
 • Stosunki polsko-białoruskie w końcu XX i na początku XXI wieku, [w:] red. M. Stolarczyk: Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, Katowice 2011, s. 161-195.
 • Ewolucja systemu politycznego Białorusi po rozpadzie ZSRR w kontekście przejścia do demokracji, [w:] red. W. Kaute, współpr. P. Świercz: Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna, Katowice 2004, s. 307-330.

Problematyka politologiczno-ekonomiczna

 • Economic System of the European Union. Between Particularism and Universalism, ,,Studia Politicae Universitatis Silesiensis” tom 14, 2015, s. 15-39.
 • ,,La isla verde” en el mar de la recesión? La economía de Polonia durante la crisis en comparación con otros países de la Unión Europea, ,,Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea” 34 (2014), s. 287-310.
 • Atrakcyjność inwestycyjna a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa śląskiego, [w:] red. J. Podgórska-Rykała, K. Stelmach, J. Wichura: Vademecum Śląsk: badania śląskoznawcze, Katowice 2013, s. 125-145.
 • Specjalne Strefy Ekonomiczne jako forma pomocy przedsiębiorstwom ze strony państwa, [w:] red. M. Kolczyński, W. Wojtasik: Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce, Katowice 2010, s. 7-35.
 • Od złotego do euro? Polski pieniądz w procesie transformacji gospodarczej, [w:] red. R. Glajcar, W. Wojtasik: Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009. Próba bilansu, Katowice 2009, s. 355-370.

Recenzje:

Powrót do strony Projekty naukowe

prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk

Wybrane publikacje:

 • Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku.  M. Stolarczyk, K. Czornik, M. Lakomy, Katowice 2014.
 • Wzrost kontrowersji w stosunkach transatlantyckich i ich implikacje dla bezpieczeństwa europejskiego, (w:) Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na początku XXI wieku. M. Stolarczyk. Katowice 2004,ss. 11-51.
 • Stosunki polsko-niemieckie w latach 1998-2009 (wybrane aspekty polsko-niemieckiej współpracy), (w:) Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, red. M. Stolarczyk, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 9-67.
 • Nowe akcenty w polityce wschodniej Polski pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, (w:) Partnerstwo Wschodnie. Wielka szansa Europy, red. J. Sawczuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Chorzów 2011, s. 13-39.
 • Implikacje kryzysu Unii Europejskiej dla dalszego procesu integracji, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2012, nr 3, ss. 39-63.
 • Dylematy strategiczne polityki wschodniej Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, (w:) Dylematy strategiczne XXI wieku, red. R. Kłosowicz, B. Szlachta, J. J. Węc, Kraków 2013, s. 381-404.
 • Kontrowersje wokół koncepcji i praktyki polityki wschodniej polski na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku, (w:) Śląsk – Polska – Europa – Świat. Pamięci Profesora Jana Przewłockiego, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 295-337.
 • Rosja w polityce zagranicznej Polski w okresie pozimnowojennym (aspekty polityczne), „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2013, T. 11, ss. 13-108.
 • Dylematy bezpieczeństwa Polski w kontekscie kryzysu i konfliktu ukraińskiego w latach 2013-2014, (w:) Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy,  Wyd. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Katowice 2014, ss. 41-88, ISBN 978-83-938760-2-0.
 • Główne dylematy bezpieczeństwa zewnętrznego Polski w połowie drugiej dekady XXI wieku, (w:) Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy,  Wyd. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Katowice 2014, ss. 13-41, ISBN 978-83-938760-2-0.

Powrót do strony Projekty naukowe